Fujikasui.com.vn
- Bình Dương: Số 3, đường 20, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An Bình Dương - ĐT 02473 790 521
- Bắc Ninh: Đường TS-6, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh - ĐT 02223 715 501
Introduction
About us
Pure Water & Ultra pure water treatment
Waste water treatment
Air pollution control
Recycle treatment
Manufacture & Maintenance & Operation
After Sales service
Contact us
Copyright © 2014 kubotakasuivn.com.vn
Visitor 
0 4 0 2 1 4